Mencions en els títols de Doctor

Menció Internacional en el títol de Doctor

This language version doesn't exist

El Reial decret 99/2011 (PDF [ca]), modificat pel RD 195/2016 de 3 de juny de 2016 (PDF - HTML), pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix, en el seu article 15, la possibilitat d'obtenir la Menció internacional en el títol de Doctor.

Requisits per la "Menció Internacional en el títol de Doctor"

This language version doesn't exist
 1. El títol de Doctor o Doctora podrà incloure en el seu anvers la menció "Doctor Internacional", sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
  • Que durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de Doctor, el doctorand hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant-hi estudis o fent-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han de ser avalades pel director i autoritzades per la comissió acadèmica, i s'han d'incorporar al document d'activitats del doctorand. Aquesta estada s'acreditarà mitjançant document emès a l'efecte per la institució receptora i signat pel responsable de l'estada en la institució estrangera.
  • Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'hagi redactat i sigui presentada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no serà aplicable quan les estades, informes i experts procedeixin d'un país de parla hispana.
  • Que de la tesi n'hagin emès informe un mínim de dos experts doctors pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyola.
  • Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyola, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l'estada esmentada a la lletra a.) anterior, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.
 2. La defensa de la tesi ha de ser efectuada en la mateixa universitat espanyola en què el doctorant estigui inscrit, o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquin els convenis de col·laboració.
 3. La sol·licitud de la Menció Internacional en el títol de Doctor es farà en el moment de sol·licitar el títol de Doctor. La persona interessada aportarà la documentació acreditativa de les circumstàncies descrites en el primer apartat d'aquest article. L'acreditació de la circumstància a què fa referència la lletra b.) del primer apartat anterior consistirà en un certificat emès pel secretari del tribunal de la tesi doctoral.
 4. L'EDUIB, decidirà sobre la concessió de la Menció Internacional en el títol de Doctor.

Impresos per la sol·licitud de la Menció Internacional en el títol de Doctor

This language version doesn't exist
 • Sol·licitud Menció Internacional en el títol de Doctor  [ca]

Industrial Speciality Mention for PhD degree

Royal Decree 99/2011 of 28th January, which governs official doctorate courses, sets out in article 15b the possibility of obtaining an Industrial Speciality Mention for PhD degrees.

Requirements for the "Industrial Speciality Mention for PhD degree"

 1. The Industrial Speciality Mention shall be awarded as long as the following circumstances occur:
  • There is an employment or commercial contract with the doctorand. The contract may be with a private or public sector company, or with a public administration.
  • The doctorand must be part of an industrial research or experimental development project being undertaken at the company or the public administration where s/he is providing services, and which cannot be a university. The industrial research or experimental development project where the doctorand is participating must have a direct link with his/her thesis. This direct link shall be accredited in a report, which must be approved by the University.
 2. Where the industrial research or experimental development project is being undertaken as a collaboration between the University and the company or public administration where the doctorand is providing services, a framework collaboration agreement shall be signed between the parties. This agreement shall state the obligations of the University and the company or public administration, as well as the doctorand selection procedure.
 3. The doctorand shall have a thesis supervisor assigned by the University and a designated supervisor at the company or public administration who may, where applicable, be a thesis supervisor as per the PhD programme's own regulations.
Procedure

Doctorands wishing to apply for an Industrial Speciality Mention must submit the corresponding form, alongside all the documentation set out in the aforementioned section, upon submitting his/her doctoral thesis or after his/her PhD viva voce defence.

Application for Industrial Speciality Mention for PhD degree

 • Application for Industrial Speciality Mention for PhD degree  [en]