Mencions en els títols de Doctor

Menció Internacional en el títol de Doctor

This language version doesn't exist

El Reial decret 99/2011 (PDF [ca]), modificat pel RD 195/2016 de 3 de juny de 2016 (PDF - HTML), pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix, en el seu article 15, la possibilitat d'obtenir la Menció internacional en el títol de Doctor.

Requisits per la "Menció Internacional en el títol de Doctor"

This language version doesn't exist
 1. El títol de Doctor o Doctora podrà incloure en el seu anvers la menció "Doctor Internacional", sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
  • Que durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de Doctor, el doctorand hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant-hi estudis o fent-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han de ser avalades pel director i autoritzades per la comissió acadèmica, i s'han d'incorporar al document d'activitats del doctorand. Aquesta estada s'acreditarà mitjançant document emès a l'efecte per la institució receptora i signat pel responsable de l'estada en la institució estrangera.
  • Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'hagi redactat i sigui presentada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no serà aplicable quan les estades, informes i experts procedeixin d'un país de parla hispana.
  • Que de la tesi n'hagin emès informe un mínim de dos experts doctors pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyola.
  • Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyola, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l'estada esmentada a la lletra a.) anterior, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.
 2. La defensa de la tesi ha de ser efectuada en la mateixa universitat espanyola en què el doctorant estigui inscrit, o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquin els convenis de col·laboració.
 3. La sol·licitud de la Menció Internacional en el títol de Doctor es farà en el moment de sol·licitar el títol de Doctor. La persona interessada aportarà la documentació acreditativa de les circumstàncies descrites en el primer apartat d'aquest article. L'acreditació de la circumstància a què fa referència la lletra b.) del primer apartat anterior consistirà en un certificat emès pel secretari del tribunal de la tesi doctoral.
 4. L'EDUIB, decidirà sobre la concessió de la Menció Internacional en el títol de Doctor.

Impresos per la sol·licitud de la Menció Internacional en el títol de Doctor

This language version doesn't exist
 • Sol·licitud Menció Internacional en el títol de Doctor  [ca]

Menció Europea en el títol de Doctor

This language version doesn't exist

El Comitè d'Enllaç de les diferents Conferències Nacionals de Rectors o Presidents d'Universitat dels països europeus (a Espanya, el Consell d'Universitats), va decidir en el seu moment recolzar la concessió, per part de les Universitats, d'una menció de "Doctor Europeu" a les tesis que reunissin certs requisits.

D'aquesta manera, la responsabilitat i la capacitat de concedir aquest esment competeix de manera singular a cada Universitat. Per això, i tenint en compte que aquest esment pot ser considerada com un valor afegit de qualitat d'una determinada tesi.

Requisits per la "Menció Europea en el títol de Doctor"

This language version doesn't exist

La Menció Europea en el títol de Doctor es podrà incloure en l'anvers del títol de Doctor, sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 • El director de la tesi, mitjançant un escrit, ha d'avalar el treball realitzat durant l'estada.
 • El doctorand ha d'haver realitzat una estada en una institució d'ensenyament superior d'un altre Estat europeu durant la seva etapa de formació en el Postgrau de, almenys, tres mesos de durada. S'ha de presentar un certificat del responsable l'estada.
 • Part de la Tesi (almenys el resum i les conclusions) ha d'haver estat presentada en alguna de les llengües oficials de la Unió Europea, diferent a alguna de les llengües oficials a Espanya.
 • La Tesi haurà estat informada per un mínim de dos experts d'institucions d'educació superior o d'investigació d'Estats membres de la Unió Europea diferents d'Espanya.
 • Almenys un Doctor d'una institució d'educació superior o d'investigació d'un Estat membre de la Unió Europea diferent d'Espanya i diferent dels esmentats en l'apartat anterior ha d'haver format part del Tribunal avaluador de la Tesi.
  En aquest cas, la defensa de la Tesi doctoral haurà d'efectuar-se sempre a la Universitat en la qual el doctorand hagués realitzat la matriculació

NOTA INFORMATIVA Tots els documents presentats han de ser originals.

Per ampliar aquesta informació poden consultar el Reial Decret 1393/2007, Article 22 i en format PDF en català

Impresos per la sol·licitud de la Menció Europea en el títol de Doctor

This language version doesn't exist
 • Sol·licitud Menció Europea en el títol de Doctor  [ca]